مقایسه کنید...

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

کیت رنگ آمیزی سریع اسپرم

بررسى اولیه بارورى مردان به راحتى با انجام آنالیز مایع منى امکان پذیر است. در ارزیابى مایع منى سه پارامتر اصلى شامل تعداد، تحرك و شکل اسپرم مورد ارزیابى قرار مى گیرد که از این میان شکل و مورفولوژى اسپرم براى قدرت بارورى از اهمیت ویژه اى برخوردار است. اسپرم طبیعى داراى یک سر بیضوى و دم بلند مى باشد که در اشکال غیر طبیعى، سر، دم یا گردن داراى نقایصى نظیر دارا بودن دو دم، دم خمیده، سر بزرگ، سر گرد و بسیارى از اشکال غیر طبیعى دیگر مى باشد . این نقایص در توان اسپرم براى رسیدن به تخمک، نفوذ به داخل آن، بارورى تخمک و شروع تقسیمات جنینى موثر مى باشند. بر اساس معیار هاى جدید WHO هرگاه 4 درصد یا بیشتر از اسپرم ها داراى شکل طبیعى باشد آن نمونه از نظر شکل اسپرم طبیعى در نظر گرفته مى شود. ارزیابى دقیق شکل اسپرم بدون فیکس نمودن و رنگ آمیزى اسپرم ها از دقت لازم برخوردار نمى باشد. روش هاى رنگ آمیزى مختلفى از جمله روش پاپانیکولائو براى رنگ آمیزى اسپرم مورد استفاده قرار مى گیرد که داراى مراحل متعدد بوده و وقت گیر مى باشند ولى رنگ آمیزى مناسب اسپرم و سایر سلولهاى غیر اسپرمى در کمترین مدت زمان از  اهمیت ویژه اى برخوردار است. در این راستا کیت    Rapid sperm staining یا  Diff Quick در اغلب مراکز تشخیصى دنیا مورد استفاده گسترده قرار مى گیرد و به علت رنگ آمیزى مناسب و دقیق آن امروزه در روش هاى آنالیز استفاده از این رنگ آمیزى توصیه شده است.