مقایسه کنید...

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

کیت ارزیابی میزان گلبولهای سفید مایع سمن

بر اساس نتایج مطالعات مختلف لوکوسیتواسپرمی در 2-35 درصد مردان نابارورمشاهده مى گردد. عفونت دستگاه تناسلی مردان، پرهیز طولانی مدت از مقاربت،روش هاي غیر متعارف ارتباط جنسی ، استعمال دخانیات و الکل می تواند موجب افزایش بیش از حد لکوسیت ها در مایع منى و در نتیجه لوکوسیتواسپرمی شود. امروزه اثرات منفى لکوسیت ها بر ساختار و عملکرد اسپرم ثابت گردیده است. از این رو تشخیص لوکوسیتواسپرمی و درمان آن جایگاه ویژه اى در بررسی زوجین
نابارور و استفاده از روش هاى کمک بارورى به خود اختصاص داده است