مقایسه کنید...

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

کیت ارزیابی حیات اسپرم

حیات اسپرم نمونه منی بوسیله تعداد اسپرم هاي زنده مشخص می شود. این ارزیابی در نمونه مایع منی با تعداد اسپرم داراي حرکت پیش رونده کمتر از 40% توصیه می گردد. این تکنیک در اصل بر پایه تشخیص میان اسپرم هاي زنده و مرده به وسیله رنگ آمیزي ائوزین- نیگروزین می باشد. ائوزین سلول هاي مرده را به رنگ قرمز در می آورد و نیگروزین یک پس زمینه تاریک را براي ارزیابی آسان تر لام فراهم می کند.