گواهینامه ها و افتخارات

ما به شما اهمیت می دهیم پس به محصولات خود اهمیت می دهیم

Medical Device Quality Management System Certificate

ISO 13485:2016

CE

CE certificate for Andrology kits

Vitrification straw.IMED

SDFA KIT.IMED

SCMA KIT.IMED

IUI CATHETER.IMED

ET CATHETER

OVUM ASPIRATION NEEDLE.IMED

ICSI IMED

ما با کمک هم دنیای بهتری را خلق می کنیم